Ouders

 

Passend onderwijs en zorgplicht

Binnen deelregio de Brug is passend onderwijs de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat hierbij om lichte en zware ondersteuning. Bij lichte ondersteuning kunnen we denken aan extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, het gebruik van specifieke hulpmiddelen, een SOVA training. Bij zware ondersteuning gaat het veel specifieker over onderwijs op een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Uw kind en passend onderwijs

U meldt uw kind aan bij de school van uw keuze. De school van uw eerste voorkeur krijgt daarbij de zorgplicht. Dat betekent dat die school verantwoordelijk is om aan uw kind een passende onderwijsplek te bieden. We kijken daarbij niet naar wat uw kind niet kan, maar juist naar wat uw kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van uw kind staan daarbij centraal. Wat een school kan staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP)

 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke specifieke vragen de school op het gebied van extra ondersteuning kan beantwoorden. Ook geeft de school aan wat voor hen nog moeilijk is en/of in ontwikkeling is..

 Ouders en Passend Onderwijs

De deelregio  ziet ouders als belangrijke “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van uw kind. Dit betekent dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak.

Het handelings- en opbrengstgericht werken vanuit de ondersteuningsbehoefte van elke leerling staat centraal. Zowel op cognitief en didactisch gebied als op sociaal emotioneel en pedagogisch niveau.

 

Arrangementen

Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Scholen stellen hiervoor zelf zogenaamde ‘arrangementen’ voor hun leerlingen op. Per leerling kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan het bieden van hulp zijn op school of op een school die de benodigde expertise  in huis heeft, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dat kan zijn extra aandacht bij het leren lezen of rekenen. Of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning, zoals. begeleiding voor kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met lichamelijke of geestelijke beperkingen.De schooldirecteur kan daarbij een beroep doen op, alle binnen het bestuur, aanwezige kennis en expertise.

In sommige situaties kan voor een korte of langere periode gebruik gemaakt worden van de expertise van Speciaal (Basis) 0nderwijs De Brug.

Ook kan de hulp ingeschakeld worden van het onafhankelijk functionerende expertisecentrum ( www.ecadapt.nl ). De orthopedagogen en psychologen van het expertisecentrum ondersteunen de scholen in de begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

 Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor leerlingen die gedurende langere tijd  extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staan de onderwijsdoelen en de ondersteuning van de leerling beschreven.

 Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid (CTT)

Als de school geen passend arrangement meer kan bieden om aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen, dan kan de school, in afstemming met de ouders/verzorgers, de leerling aanmelden bij de CTT voor een verwijzing naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO). Ouders kunnen hun kind niet rechtstreeks aanmelden bij de CTT.

 Als u een klacht heeft

Het kan altijd gebeuren dat u het niet eens bent met de school wanneer het over uw kind gaat. U vindt bijvoorbeeld dat de school zich niet voldoende aan de zorgplicht houdt: de school waar u uw kind heeft aangemeld wil uw kind niet plaatsen, de school wil uw kind verwijderen of u bent het niet eens met de ondersteuning die uw kind krijgt. Als u ontevreden bent over een situatie op school, dan heeft u het recht om hier een klacht over in te dienen. U kunt in dat geval contact opnemen met de coördinator van de deelregio.

De PO-raad, VO-raad en het steunpunt meddezeggenschap passend ondewijs hebben gezamenlijk een handreiking geschreven rondom de privacy over het werken met de gegevens van uw kind(eren)

download hier de volledige tekst

 

Ouders